Υπηρεσίες

Yπηρεσίες

Υπηρεσίες που ικανοποιούν όλες τις πιθανές ανάγκες των πελατών.

Χάρη στην υποδομή, στην τεχνογνωσία και στο στελεχιακό της δυναμικό, η Prelium προσφέρει στους πελάτες της υπηρεσίες που ικανοποιούν όλες τις πιθανές τους ανάγκες. Για περισσότερα από 14 χρόνια κτίζουμε την επιτυχία τους βασιζόμενοι στο τρίπτυχο: ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ – ΕΥΘΥΝΗ – ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ και προσφέρουμε σύγχρονες, ολοκληρωμένες, εξατομικευμένες υπηρεσίες όπως:

 • Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary Portfolio Management)
 • Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (Investment Advisory)
 • Prelium (LF)Total Return Fund
Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου (Discretionary Portfolio Management)
 • Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων και αναγκών.
 • Ο επενδυτής απολαμβάνει το σύνολο της επενδυτικής τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και εμπειρίας της Prelium και παράλληλα ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης από μέρους του.
 • Η προσέγγιση βασίζεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την οποία η Prelium σχεδιάζει διαμορφώνει και παρακολουθεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια επενδύοντας σε κινητές άξιες (μετοχές, αμοιβαία κεφαλαία, παράγωγα, ομόλογα, εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα) από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.
 • Η επένδυση σε κινητές αξίες γίνεται με πλήρη διαφάνεια επί των συναλλαγών.
 • Η διαδικασία διαχείρισης βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες κάθε επενδυτή (επενδυτικός ορίζοντας, ανοχή στον κίνδυνο, προσδοκώμενη απόδοση) ώστε να εξυπηρετηθούν στο μέγιστο οι επενδυτικοί του στόχοι.
 • Μηνιαία αποστολή διάρθρωσης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία επενδύσεων.
Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών (Investment Advisory)

Απευθύνεται τόσο σε ιδιώτες αλλά και σε θεσμικούς επενδυτές. Προσφέρει σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες επενδυτικές λύσεις βασισμένες στη διαδικασία της Ανοικτής Αρχιτεκτονικής και στηρίζεται στις στρατηγικές συνεργασίες της Prelium με τραπεζικά ιδρύματα υψηλής φερεγγυότητας και επενδυτικούς οίκους διεθνούς εμβέλειας.

 • Διαμόρφωση χαρτοφυλακίου
 • Μεταφορά πλούτου
 • Financial Planning
 • Risk Management
Prelium (LF)Total Return Fund

Αποτελεί συνεργασία της Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ με την Eurobank Fund Management Company Λουξεμβούργου.

Ο επενδυτικός σκοπός του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η επίτευξη θετικών αποδόσεων ανεξαρτήτως της πορείας επιμέρους χρηματιστηριακών δεικτών
ή της πορείας διαφορετικού τύπου επενδυτικών κατηγοριών.

Η διαχείριση του ενεργητικού του Prelium (LF) Total Return Fund διενεργείται μέσω μιας ευέλικτης επενδυτικής στρατηγικής η οποία δύναται να προσαρμόζεται σε σχέση με τον συνολικό αναλαμβανόμενο κίνδυνο ανάλογα με τις εκάστοτε οικονομικές και επενδυτικές συνθήκες που επικρατούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ένα Α/Κ που ουσιαστικά δίνει πρόσβαση σε επαγγελματική διαχείριση και συμμετοχή σε επενδυτικές στρατηγικές που μέχρι πρότινος αποτελούσαν προνόμιο μόνο επενδυτών υψηλού εισοδήματος.

Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο χρηματιστηριακών συναλλαγών.

Η Prelium Investment Services Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει σε κάθε πελάτη μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εταιρεία μας καλύπτει τις χρηματαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναπτύσσοντας συνεχώς τις συνεργασίες και τις υπηρεσίες της δηλώνοντας παρούσα σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.

Οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Συναλλαγές Μετοχών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Συναλλαγές Παραγώγων σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Συναλλαγές Ελληνικών και Ξένων Ομολόγων
 • Συναλλαγές Συναλλάγματος
 • Συναλλαγές Εμπορευμάτων και Πολύτιμών Μετάλλων
 • Συναλλαγές Συμβολαίων επί Διαφορών (CFD’s)
Συναλλαγές Μετοχών
  • Ελλάδα

Συναλλαγές μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω τερματικών εγκατεστημένων στα γραφεία μας. Τήρηση νομοθετικών ρυθμίσεων Mifid, εποπτεία από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εξυπηρέτηση επενδυτών από πιστοποιημένα στελέχη.

  • Διεθνώς

Συναλλαγές σε όλες τις διεθνείς ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές μετοχών, πλήρως αυτοματοποιημένη. Εκμετάλλευση του τεράστιου πεδίου επιλογών, της υψηλής εμπορευσιμότητας και της γεωγραφικής διασποράς κινδύνου, σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Συναλλαγές Ομολόγων

Σε συνεργασία με Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες του εξωτερικού, αλλά και dealing rooms ελληνικών τραπεζών, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές, για λογαριασμό των πελατών μας, σε οποιοδήποτε ομολογιακό τίτλο, κρατικό ή εταιρικό, Έλληνα ή αλλοδαπού εκδότη, καταβάλλοντας την μέγιστη προσπάθεια για τη εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής.

Συναλλαγές Παραγώγων
  • Ελλάδα

Διενέργεια συναλλαγών σε όλα τα παράγωγα προϊόντα της ελληνικής αγοράς μέσω των τερματικών που βρίσκονται στην εταιρεία μας και των πιστοποιημένων στελεχών μας. Προσφέρεται σειρά δυνατοτήτων για αντιστάθμιση (hedging) έναντι των μεταβολών του δείκτη FTSE Large Cap και των μετοχών υψηλής εμπορευσιμότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και για διενέργεια κερδοσκοπικών κινήσεων (speculation).

  • Διεθνώς

Συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), δικαιώματα προαίρεσης, (Options), συμβόλαια επί διαφορών (CFD’s) σε δείκτες, μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα και πολύτιμα μέταλλα.

Δείτε Περισσότερα

Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, σε μια προσωπική συνάντηση με τους συμβούλους μας, για να συζητήσουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Συνεργασίες

  Η Prelium έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας κάθε επενδυτική υπηρεσία.
  Eurobank
  InteractiveBrokers
  Solidus Securities AEPEY
  Τράπεζα Πειραιώς
  Περιορισμός Ευθύνης

  H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.