Συναλλαγές Παραγώγων

Συναλλαγές Παραγώγων

Το Τμήμα Ελληνικών Παράγωγων Προϊόντων της Prelium ΑΕΠΕΥ σας φέρνει
πιο κοντά σε μια σύγχρονη μορφή επενδύσεων, τα Παράγωγα Προϊόντα.

Πιο κοντά σε μια σύγχρονη μορφή επενδύσεων

Το Τμήμα Ελληνικών Παράγωγων Προϊόντων της Prelium ΑΕΠΕΥ σας φέρνει πιο κοντά σε μια σύγχρονη μορφή επενδύσεων, τα Παράγωγα Προϊόντα. Με την φερεγγυότητα της ΕΤ.ΕΚ (Εταιρεία Εκκαθάρισης Συναλλαγών Χρηματιστηρίου Αθηνών Α.Ε.) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπου διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία και την εφαρμογή των κανονισμών στην αγορά αυτή, η Prelium ΑΕΠΕΥ ως Mέλος Διαπραγμάτευσης της Αγοράς Παραγώγων εξυπηρετεί τις ανάγκες των επενδυτών για αντιστάθμιση και κερδοσκοπία στην άνοδο και πτώση των Παράγωγων Προϊόντων.

Kινηθείτε με μεγαλύτερη ευελιξία στην Ελληνική Αγορά

Επωφεληθείτε την μόχλευση των προϊόντων αυτών και κινηθείτε με μεγαλύτερη ευελιξία στην Ελληνική Αγορά. Γνωρίστε τα προϊόντα που διαπραγματεύονται με την μορφή παραγώγων και επωφεληθείτε από την άνοδο αλλά και την πτώση του FTASE25.

Ένα στέλεχος της Prelium ΑΕΠΕΥ μπορεί να σας καθοδηγήσει

Έχοντας ή μη χαρτοφυλάκιο στην Αγορά Αξιών, ένα στέλεχος της Prelium ΑΕΠΕΥ μπορεί να σας καθοδηγήσει στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα παράγωγα προϊόντα αναλύοντας τα υπέρ και τα κατά της μόχλευσης καθώς και της εκμετάλλευσης των πτωτικών κινήσεων της αγοράς, είτε κερδοσκοπικά είτε για την προστασία του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου σας. Επιπλέον, χρησιμοποιήστε ως εγγύηση τυχόν χαρτοφυλάκιο στο Χρηματιστήριο Αξιών για τις συναλλαγές σας σε παράγωγα προϊόντα. Μάθετε πως μπορείτε να δεσμεύετε και να αποδεσμεύετε μετοχές και πώς θα επωφεληθείτε από την παροχή margin στην Αγορά των Παραγώγων.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και μάθετε περισσότερα για τα παράγωγα προϊόντα και για τα μοναδικά σεμινάρια που πραγματοποιεί η Prelium ΑΕΠΕΥ αποκλειστικά για τους πελάτες της.

Τι είναι τα Παράγωγα Προϊόντα

Προθεσμιακές συμβάσεις που διαπραγματεύονται συνεχώς σε
οργανωμένη αγορά

Τα παράγωγα προϊόντα είναι προθεσμιακές συμβάσεις που διαπραγματεύονται συνεχώς σε οργανωμένη αγορά και μέσω των οποίων μπορούν οι επενδυτές να απεικονίσουν μελλοντικές προσδοκίες για την αξία ενός υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου ή ενός δείκτη. Η τιμή ενός παράγωγου προϊόντος συνδέεται άμεσα με την εξέλιξη της τιμής άλλων, πρωτογενών προϊόντων. Έτσι, τα παράγωγα προϊόντα αναφέρονται σε μετοχές, δείκτες μετοχών, ομολογίες, συνάλλαγμα ή εμπορεύματα. Διεθνώς, τα πιο δημοφιλή παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές είναι τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (Futures) και τα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options).

Η επίσημη και οργανωμένη Αγορά Παραγώγων προϊόντων στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε το 1997 και η λειτουργία της ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1999.

  1. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ) – Futures επί μετοχών και δεικτών
  2. Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (ΔΠ) – Options επί μετοχών και δεικτών
  3. Συμβάσεις Repos έναντι της ΕΤ.ΕΚ. ή σε άλλη διμερή βάση επί:
  • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών που συμμετέχουν σε δείκτη που συνιστά υποκείμενη αξία Παραγώγων
  • μετοχών, για τις οποίες ασκείται ή πρόκειται να ασκηθεί Ειδική Διαπραγμάτευση μεριδίων Διαπραγματεύσιμων Αμοιβαίων Κεφαλαίων.
Margin Calculator

Υπολογίστε τώρα το Περιθώριο Ασφάλισης (margin) της θέσης που θέλετε να αναπτύξετε στο ελληνικό παράγωγο. Πόσα χρήματα χρειάζονται για να αγοράσετε ή να πουλήσετε συμβόλαια παραγώγων.

Hedging Calculator

Εύκολα και γρήγορα αντισταθμίστε το σύνολο, ή μέρος του χαρτοφυλακίου σας, με συμβόλαια του FTASE25, βασιζόμενοι στο beta των μετοχών του χαρτοφυλακίου σας.

Collateral Calculator

Αποκτήστε αγοραστική δύναμη για την κάλυψη του Περιθωρίου Ασφάλισης (margin) στην αγορά των Παραγώγων δεσμεύοντας μετοχές του χαρτοφυλακίου σας.
.

Περιορισμός Ευθύνης

H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.