Χρηματιστηριακές συναλλαγές

Χρηματιστηριακές Συναλλαγές

Μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο χρηματιστηριακών
συναλλαγών.

Η Prelium Investment Services Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει σε κάθε πελάτη μια ολοκληρωμένη πρόταση σε επίπεδο χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η εταιρεία μας καλύπτει τις χρηματαγορές σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναπτύσσοντας συνεχώς τις συνεργασίες και τις υπηρεσίες της δηλώνοντας παρούσα σε κάθε επενδυτική ευκαιρία.

Οι πελάτες μας μπορούν να κάνουν χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών:

 • Συναλλαγές Μετοχών σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Συναλλαγές Παραγώγων σε Ελλάδα και Εξωτερικό
 • Συναλλαγές Ελληνικών και Ξένων Ομολόγων
 • Συναλλαγές Συναλλάγματος
 • Συναλλαγές Εμπορευμάτων και Πολύτιμών Μετάλλων
 • Συναλλαγές Συμβολαίων επί Διαφορών (CFD’s)
Συναλλαγές Μετοχών

  • Ελλάδα

Συναλλαγές μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών μέσω τερματικών εγκατεστημένων στα γραφεία μας. Τήρηση νομοθετικών ρυθμίσεων Mifid, εποπτεία από Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Εξυπηρέτηση επενδυτών από πιστοποιημένα στελέχη.

  • Διεθνώς

Συναλλαγές σε όλες τις διεθνείς ανεπτυγμένες χρηματιστηριακές αγορές μετοχών, πλήρως αυτοματοποιημένη. Εκμετάλλευση του τεράστιου πεδίου επιλογών, της υψηλής εμπορευσιμότητας και της γεωγραφικής διασποράς κινδύνου, σε ένα πλήρως διεθνοποιημένο περιβάλλον.

Συναλλαγές Ομολόγων

Σε συνεργασία με Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρίες του εξωτερικού, αλλά και dealing rooms ελληνικών τραπεζών, είμαστε σε θέση να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές, για λογαριασμό των πελατών μας, σε οποιοδήποτε ομολογιακό τίτλο, κρατικό ή εταιρικό, Έλληνα ή αλλοδαπού εκδότη, καταβάλλοντας την μέγιστη προσπάθεια για τη εύρεση της πλέον συμφέρουσας τιμής.

Συναλλαγές Παραγώγων

  • Ελλάδα

Διενέργεια συναλλαγών σε όλα τα παράγωγα προϊόντα της ελληνικής αγοράς μέσω των τερματικών που βρίσκονται στην εταιρεία μας και των πιστοποιημένων στελεχών μας. Προσφέρεται σειρά δυνατοτήτων για αντιστάθμιση (hedging) έναντι των μεταβολών του δείκτη FTSE Large Cap και των μετοχών υψηλής εμπορευσιμότητας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και για διενέργεια κερδοσκοπικών κινήσεων (speculation).

  • Διεθνώς

Συναλλαγές σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (Futures), δικαιώματα προαίρεσης, (Options), συμβόλαια επί διαφορών (CFD’s) σε δείκτες, μετοχές, νομίσματα, εμπορεύματα και πολύτιμα μέταλλα.

Δείτε Περισσότερα

Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, σε μια προσωπική συνάντηση με τους συμβούλους μας, για να συζητήσουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Συνεργασίες

  Η Prelium έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας
  κάθε επενδυτική υπηρεσία.
  Eurobank
  InteractiveBrokers
  Solidus Securities AEPEY
  Περιορισμός Ευθύνης

  H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.