Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διακριτική Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σας για την επίτευξη
των επενδυτικών σας στόχων
 • Απευθύνεται σε ιδιώτες επενδυτές που αναζητούν επαγγελματική διαχείριση του χαρτοφυλακίου τους για την επίτευξη των επενδυτικών τους στόχων και αναγκών.
 • Ο επενδυτής απολαμβάνει το σύνολο της επενδυτικής τεχνογνωσίας, εξειδίκευσης και εμπειρίας της Prelium και παράλληλα ελαχιστοποιεί τον απαιτούμενο χρόνο ενασχόλησης από μέρους του.
 • Η προσέγγιση βασίζεται στην ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την οποία η Prelium σχεδιάζει διαμορφώνει και παρακολουθεί εξατομικευμένα χαρτοφυλάκια επενδύοντας σε κινητές άξιες (μετοχές, αμοιβαία κεφαλαία, παράγωγα, ομόλογα, εναλλακτικά επενδυτικά προϊόντα) από τη διεθνή χρηματοπιστωτική αγορά.
 • Η επένδυση σε κινητές αξίες γίνεται με πλήρη διαφάνεια επί των συναλλαγών.
 • Η διαδικασία διαχείρισης βασίζεται στις προσωπικές ανάγκες κάθε επενδυτή (επενδυτικός ορίζοντας, ανοχή στον κίνδυνο, προσδοκώμενη απόδοση) ώστε να εξυπηρετηθούν στο μέγιστο οι επενδυτικοί του στόχοι.
 • Μηνιαία αποστολή διάρθρωσης και αποτίμησης του χαρτοφυλακίου ανά κατηγορία επενδύσεων.

Επικοινωνήστε με πιστοποιημένο σύμβουλο επενδύσεων

Σας περιμένουμε στα γραφεία μας, σε μια προσωπική συνάντηση με τους συμβούλους μας, για να συζητήσουμε τις επενδυτικές σας επιλογές.

  * This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Συνεργασίες

  Η Prelium έχει συνάψει διεθνείς συνεργασίες, καλύπτοντας
  κάθε επενδυτική υπηρεσία.
  Eurobank
  InteractiveBrokers
  Solidus Securities AEPEY
  Περιορισμός Ευθύνης

  H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.