Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Διευκρινίζεται ότι η πλοήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα ή/και χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. διέπονται από τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, τις οποίες ο πλοηγός/χρήστης οφείλει να γνωρίζει και να αποδέχεται ανεπιφύλακτα και πλήρως, προτού προβεί σε πλοήγηση ή/και χρήση αυτής. Σε περίπτωση που ο πλοηγός/χρήστης διαφωνεί ως προς το περιεχόμενο των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων οφείλει να απόσχει της πλοήγησης/χρήσης της ιστοσελίδας, άλλως επισημαίνεται ότι τεκμαίρεται σιωπηρώς η ανεπιφύλακτη και πλήρης αποδοχή τους. Ειδικότερα οι όροι και προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση/πλοήγηση στην ιστοσελίδα της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. έχουν ως ακολούθως:

Προστασία πνευματικών δικαιωμάτων – δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Tο σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας (ενδεικτική αναφορά: κείμενα, πληροφοριακό υλικό, κάθε είδους αρχείο, γραφικά, φωτογραφίες, απεικονίσεις, σχεδιαγράμματα, σήματα, λογότυπα, επωνυμίες κ.λ.π.) προστατεύεται από τα την εθνική και διεθνή νομοθεσία περί Πνευματικών Δικαιωμάτων, τα οποία ανήκουν στην PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή σε τρίτα μέρη με τα οποία η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. διατηρεί οιασδήποτε φύσεως έννομη σχέση.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, μετάφραση, φόρτωση (download) ή με άλλο τρόπο εκμετάλλευση, του συνόλου ή/και μέρους του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη ρητή, έγγραφη, συναίνεση της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. ή του εκάστοτε δικαιούχου.

Η τυχόν αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχόμενου της παρούσας ιστοσελίδας στον προσωπικό υπολογιστή οιουδήποτε χρήστη, για αυστηρά προσωπική του χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης αυτών σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραχώρηση των πνευματικών δικαιωμάτων στον εν λόγω χρήστη, ενώ ο τελευταίος υποχρεούται να αναγράφει την πηγή προέλευσης των τμημάτων αυτών.

Παροχή δυνατότητας σύνδεσης με ιστοσελίδες τρίτων

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα στους πλοηγούς/χρήστες να συνδεθούν με τις ιστοσελίδες τρίτων προσώπων μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), για το περιεχόμενο των οποίων αποκλειστικά υπεύθυνα είναι αυτά τα τρίτα πρόσωπα. Η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των ιστοσελίδων αυτών και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες των προϊόντων ή υπηρεσιών, τα οποία διατίθενται από τα τρίτα αυτά πρόσωπα μέσω των ιστοσελίδων τους. Η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται, επίσης, για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων των τρίτων αυτών προσώπων, καθώς και για οποιαδήποτε ζημία των πλοηγών/χρηστών από την πλοήγηση ή/και χρήση των παρεχομένων μέσω αυτών πληροφοριών, υπηρεσιών και προϊόντων.

Η παροχή της εν λόγω δυνατότητας στους πλοηγούς/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποσκοπεί αποκλειστικά και μόνο στην εξυπηρέτηση και διευκόλυνσή τους ως προς τη συγκέντρωση πληροφοριών στα πλαίσια της αναζήτησης που διενεργούν και της πληρέστερης εν γένει ενημέρωσής τους.

Ρήτρα περιορισμού ευθύνης

Η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. καταβάλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας να διέπονται από ακρίβεια, ορθότητα, σαφήνεια, πληρότητα, χρονική εγγύτητα, επάρκεια και διαθεσιμότητα, δεν εγγυάται, όμως, και δεν ευθύνεται για τη μη επίτευξη των ως άνω. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν υφίσταται ευθύνη της PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. για οποιουδήποτε είδους ζημία τυχόν προκληθεί στον πλοηγό/χρήστη της παρούσας ιστοσελίδας εξ’ αφορμής της πλοήγησης/χρήσης αυτής. Οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία που διατίθενται στους πλοηγούς/χρήστες μέσω της ιστοσελίδας, στον βαθμό που δεν αφορούν την ίδια την PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ., συλλέγονται από προσιτές στο κοινό πηγές και παρέχονται προς τους πλοηγούς/χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. δεν προβαίνει σε αξιολόγηση, εκτίμηση, υιοθέτηση, αποδοχή ή έγκριση των εν λόγω πληροφοριών, η δε παροχή αυτών μέσω της παρούσας ιστοσελίδας δε μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι συνιστά παροχή συμβουλής ή σύστασης, προσφορά, πρόταση ή αποδοχή πρότασης για κατάρτιση οποιασδήποτε σύμβασης ή συναλλαγής με την PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. ή με τρίτους. Στον πλοηγό/χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για τη χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχομένων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πλοηγού/χρήστη και η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας πληροφοριών.

Η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. επισημαίνει ότι το διαδίκτυο δεν είναι ένα ασφαλές περιβάλλον και μολονότι χρησιμοποιούνται προγράμματα κατά των ιών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες της παρούσας ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτες ή απαλλαγμένες από κάθε είδους σφάλματα και ιούς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή άλλη ζημία του πλοηγού/χρήστη ή τρίτων, οφειλόμενη είτε σε πλοήγηση/χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download) είτε σε αλλοίωση ή μόλυνση με ιούς ή άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας. Ο πλοηγός/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προστασία του συστήματός του από ιούς.

Υποχρεώσεις που διέπουν τη συμπεριφορά των πλοηγών/χρηστών

Οι χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς Δικαίου που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να απέχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική συμπεριφορά κατά την πλοήγηση σε αυτή/κατά τη χρήση αυτής και σε σχέση με αυτήν, καθώς και από την υιοθέτηση πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού και άλλων παράνομων πρακτικών. Ο πλοηγός/χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα της PRELIUM Α.Ε.Π.ΕΥ., αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής. Σε περίπτωση κατά την οποία η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων που διέπουν τη συμπεριφορά του πλοηγού/χρήστη ή στην παράβαση οιουδήποτε έτερου όρου της παρούσας, οι τελευταίοι θα υποχρεούνται να αποζημιώσουν την PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. εκ του λόγου αυτού.

Εφόσον για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες πληροφορίες απαιτηθεί η χρήση κωδικού ασφαλείας (PIN) που χορηγείται από την PRELIUM Α.Ε.Π.ΕΥ., έκαστος πλοηός/χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την εξασφάλιση του απορρήτου των κωδικών του και φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο ζημίας δικής του ή της PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. από πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στους κωδικούς του.

Τροποποίηση όρων χρήσης

Η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς να υποχρεούται σε πρότερη ειδοποίηση των πλοηγών/χρηστών. Οι πλοηγοί/χρήστες θα ενημερώνονται για τις εκάστοτε τροποποιήσεις μέσω σχετικών ανακοινώσεων που θα αναρτώνται στην παρούσα ιστοσελίδα και η αποδοχή από τους πλοηγούς/χρήστες των εν λόγω τροποποιήσεων θα τεκμαίρεται εφόσον οι τελευταίοι εξακολουθούν να κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του πλοηγού/χρήστη ιστοσελίδας μας διέπεται από τους όρους της παρούσας και τις σχετικές διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων καθώς και από τις διατάξεις των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. θα τηρεί σε αρχείο το σύνολο των τυχόν προσωπικών δεδομένων των πλοηγών/χρηστών της παρούσας ιστοσελίδας που θα έρθουν σε γνώση της, λαμβάνοντας ταυτόχρονα κάθε απαραίτητο μέτρο για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων αυτών. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις περιπτώσεις που επιβάλλεται η γνωστοποίησή τους από τις αρμόδιες Αρχές). Τα αρχεία διατηρούνται στην ιστοσελίδα μας μόνο για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Οι χρήστες της ιστοσελίδας μας παρέχουν την συγκατάθεση τους στην PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά τους στοιχεία από την PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ., η δε συγκατάθεσή τους τεκμαίρεται ότι υφίσταται δια μόνης της χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Επιπλέον στην περίπτωση των συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων προσώπων, η PRELIUM A.Ε.Π.Ε.Υ. δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που τα τρίτα αυτά πρόσωπα ακολουθούν. Κάθε πλοηγός/χρήστης στον οποίο αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2472/1997, να γνωρίζει εάν αυτά αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας. Επιπλέον, έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 13 Ν. 2472/1997, να προβάλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που το αφορούν.

Περιορισμός Ευθύνης

H Prelium Investment Services ΑΕΠΕΥ δεν μπορεί σε καμία περίπτωση, περιλαμβανομένης και της αμέλειας, να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία χωρίς περιορισμό, η οποία θα προέλθει από τη χρήση του www.prelium.gr. Κανένα μέρος του υλικού που περιέχεται στο site της Prelium δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί συμβουλή, προσφορά ή σύσταση για την πραγματοποίηση ή απέκδυση επένδυσης ή ότι προσκαλεί στην πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης συναλλαγής.