Ενημέρωση Επενδυτών

Ενημέρωση Επενδυτών

Χρεώσεις - Έξοδα Χ.Α. & Χ.Π.Α

Η Prelium Α.Ε.Π.Ε.Υ. για την εκτέλεση συναλλαγών στο χρηματιστήριο αξιών και παραγώγων Αθηνών συνεργάζεται με τις παρακάτω εταιρείες. Επιλέξτε τις για να ενημερωθείτε για την τιμολογιακή πολιτική τους.

Χρεώσεις - Έξοδα Λογ. Διεθνών Αγορών

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

1. Συναλλαγές Ομολόγων Εξωτερικού.

Οι προμήθειες υπολογίζονται επί της αξίας της συναλλαγής

Προϊόν Από Έως
Όλα τα Ομόλογα 0,10% 2%
Το πινακίδιο των ομολόγων επιβαρύνεται με έξοδα, χρεώσεις και φόρους τρίτων.

2. Συναλλαγές σε μετοχές & ETF’s που διαπραγματεύονται σε Οργανωμένες Αγορές του Εξωτερικού

Ελάχιστη χρέωση προμήθειας για όλες τις συναλλαγές μετοχών σε Αγορές Εξωτερικού 25,00€ έως 85,00€ (αναλόγως της Εκτελούσας Επιχείρησης)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) ΕΥΡΩΠΗ

Ελάχιστη χρέωση προμήθειας

Έως 1,00%

25,00€ έως 85,00€

100 DKK

100 SEK

40 CHF

30 GBP[1]

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ (ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ) Η.Π.Α. & ΚΑΝΑΔΑ

Ελάχιστη χρέωση προμήθειας

Έως 1,00% για Non Penny Stocks

Από $0,04 έως $0,10 ανά μετοχή για Penny Stocks

$35

35 CAD

3. Συναλλαγές σε διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια

Τύπος Αμοιβαίου Κεφαλαίου Αγορά Πώληση
Διαχείρισης Διαθεσίμων 0,5% 0%
Ομολογιακά 1% 0%
Μικτά 1,5% 0%
Fund of Funds 2% 0%
Μετοχικά 2% 0%
Ειδικού σκοπού 2% 0%
Hedge Funds 3% 0%
Fund of Hedge Funds 3% 0%

 [1] Η χρέωση της προμήθειας του πινακιδίου για συναλλαγές που εκτελούνται στο London Stock Exchange, θα είναι η συμφωνηθείσα προμήθεια του πελάτη, πλέον του χαρτόσημου (0,50% στις αγορές μετοχών εταιρειών της Μεγάλης Βρετανίας), πλέον του PMT levy (1£ ανά συναλλαγή που υπερβαίνει τις 10.000£).

Χρεώσεις - Διαχείρηση Χαρτοφυλακίου & Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται αναλόγως του τύπου του χαρτοφυλακίου, της διάρκειας της συνεργασίας, του ύψους του χαρτοφυλακίου και του είδους των συναλλαγών που επιλέγει ο κάθε πελάτης.

Οι Ιδιώτες Πελάτες καταβάλλουν:

  • Ετήσια Αμοιβή Διαχείρισης (management fee) επί της μέσης τριμηνιαίας αξίας του χαρτοφυλακίου του Πελάτη (0,2% – 2% αναλόγως του επενδυτικού προφίλ και της αξίας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου, αλλά και τυχόν συμφωνίας καταβολής αμοιβής απόδοσης).
  • Αμοιβή Απόδοσης (performance fee), εφόσον έχει συμφωνηθεί (10% – 20% αναλόγως της αξίας του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου).
  • Προμήθειες κατάρτισης συναλλαγών επί μετοχών, ομολόγων, ΟΣΕΚΑ, ETF, παραγώγων και εν γένει των χρηματοπιστωτικών μέσων του υπό διαχείριση χαρτοφυλακίου.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Ετήσια αμοιβή Επενδυτικών Συμβουλών από 0,20% έως 1,5% επί της μέσης τριμηνιαίας αξίας του χαρτοφυλακίου του Πελάτη. Καταβάλλεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού 3μήνου, με ελάχιστο όριο καταβολής ανά ημερολογιακό 3μηνο το ποσό των 125,00€.

Η Εταιρεία προειδοποιεί τον Πελάτη ότι ενδέχεται να προκύψουν και άλλα κόστη, περιλαμβανομένων και φόρων, σε σχέση με τις συναλλαγές στο χρηματοπιστωτικό μέσο ή την επενδυτική υπηρεσία, που δεν επιβάλλονται από την Εταιρεία.

Η Εταιρεία ενδέχεται να καταβάλλει αντιπαροχές σε ΑΕΕΔ ή ΕΠΕΥ με τις οποίες συνεργάζεται, όπως επίσης και σε Συνδεδεμένους Αντιπροσώπους της. Οι αντιπαροχές είναι ποσοστό επί της προμήθειας συναλλαγών και της αμοιβής διαχείρισης και των επενδυτικών συμβουλών (30% έως 75%).

Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών - Key Information Documents (KIDs)

Η PRELIUM Α.Ε.Π.Ε.Υ. σας παραθέτει τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών (Ε.Β.Π.) ή σύμφωνα με την διεθνή ορολογία Key Information Document (KID) των βασικών χρηματοοικονομικών προϊόντων στα οποία έχετε πρόσβαση μέσω του επενδυτικού σας λογαριασμού, προκειμένου να είστε σε θέση να κατανοήσετε τη φύση, το ρίσκο, τα δυνητικά κέρδη και ζημιές αυτών των προϊόντων και για να σας βοηθήσει στη σύγκριση τους με άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα.Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σας σε οποιοδήποτε από τα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα-προϊόντα, είναι απαραίτητο να έχετε διαβάσει και κατανοήσει το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών του κάθε προϊόντος στο οποίο επιθυμείτε να επενδύσετε.
Σε περίπτωση που δεν κατανοείτε επαρκώς τους κινδύνους που ενέχει η επένδυση στα συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα ή/και τα χαρακτηριστικά του κάθε ενός από αυτά, επικοινωνήστε άμεσα με την εταιρία μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης [email protected] υποβάλλοντας τα ερωτήματα σας. Η εταιρεία μας θεωρεί ότι σε περίπτωση που, μετά και την παρούσα ανάρτηση- ενημέρωση, διαβιβάσετε εντολή επί των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων, έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχτεί τους όρους και τους κινδύνους που περιγράφονται στο Ε.Β.Π. του προϊόντος στο οποίο επενδύετε – αποκτάτε θέση.
Στο πλαίσιο αυτό, σας κοινοποιούμε τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών των συγκεκριμένων χρηματοπιστωτικών μέσων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών (X.A.), καθώς και στα άλλα διεθνή χρηματιστήρια: