Πρόσκληση για αναγγελία απαιτήσεων

πιστωτών κατά της Ανώνυμης Εταιρείας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών με την επωνυμία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ.», που τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης κατ’ εφαρμογή των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4514/2018. Δυνάμει της υπ’ αριθμόν 1/1015/2.4.2024 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ.», η οποία έχει την έδρα της στην Αθήνα και επί της οδού Σόλωνος αρ.45, TK 10672 αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 003871801000 , και ΑΦΜ 099552993, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, τέθηκε σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων (γ) και (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του Ν 4514/2018.

 

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής, που διορίστηκε με την ως άνω απόφαση, ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ τους δικαιούχους κάθε φύσεως απαιτήσεων κατά της εταιρείας με την επωνυμία «PRELIUM INVESTMENT SERVICES Α.Ε.Π.Ε.Υ.», να αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους και να προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά τους στοιχεία μέσα σε πέντε (5) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 90 του Ν. 4514/30.01.2018. Η παρούσα θα δημοσιευθεί άλλες δύο (2) φορές τις επόμενες δύο (2) εβδομάδες, σύμφωνα με την πιο πάνω διάταξη. Η αναγγελία των απαιτήσεων και η κατάθεση των δικαιολογητικών πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε (5) μήνες από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας στα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα (Σόλωνος 45 – Τ.Κ. 10672)  Τετάρτη και Παρασκευή από τις 11:00 π.μ έως τις 16:00 μ.μ. ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην ανωτέρω διεύθυνση με την ένδειξη ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ ή ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις email: [email protected] ή [email protected].

Αθήνα, 18 Απριλίου 2024

Ο Ειδικός Εκκαθαριστής

Γεράσιμος Χ. Χαλιώτης

Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω