Αποποίηση Ευθύνης (Mail)

Αποποίηση Ευθύνης

Η παρούσα ενημέρωση είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Δεν προορίζεται ως προσφορά ή πρόσκληση ή συμβουλή για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου ή ως επίσημη επιβεβαίωση της κάθε συναλλαγής. Όλες οι τιμές της αγοράς, δεδομένα και άλλες πληροφορίες δεν έχουν εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια και μπορούν να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Στο παρόν μήνυμα ενδέχεται να περιλαμβάνονται εμπιστευτικές – απόρρητες πληροφορίες. Η πρόσβαση στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από οποιονδήποτε άλλον εκτός εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται απαγορεύεται. Εάν δεν είστε ο αποδέκτης (ή υπεύθυνος για την παράδοση του μηνύματος στο πρόσωπο αυτό), δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε, αντιγράψετε, διανείμετε ή παραδώσετε σε οποιονδήποτε το παρόν μήνυμα (ή τμήμα του περιεχομένου του), ούτε να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια βάσει αυτού. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να καταστρέψετε το παρόν μήνυμα και να μας ενημερώσετε άμεσα. Έχουν ληφθεί όλα τα εύλογα μέτρα ασφαλείας προκειμένου το παρόν μήνυμα να μην περιλαμβάνει ιούς. Δεδομένου ότι δεν αποδεχόμαστε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια προκύψει από την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού μηνύματος ή των συνημμένων του, συνιστούμε να το υποβάλετε στις διαδικασίες πρόληψης ιών που διαθέτετε πριν τη χρήση αυτού. Οι απόψεις, γνώμες, συμπεράσματα και άλλες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν δίδονται ούτε έχουν εγκριθεί από την PRELIUM ΑΕΠΕΥ, εκτός εάν δηλωθεί το αντίθετο από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της ΕΠΕΥ ανεξαρτήτως του παρόντος.

 

Disclaimer

This communication is for informational purposes only. It is not intended as an offer or solicitation or advice for the purchase or sale of any financial instrument or as an official confirmation of any transaction. All market prices, data and other information are not warranted as to completeness or accuracy and are subject to change without notice. Privileged/Confidential information may be contained in this message and may be subject to legal privilege. Access to this e-mail by anyone other than the intended recipient is unauthorized. If you are not the intended recipient (or responsible for delivery of the message to such person), you may not use, copy, distribute or deliver to anyone this message (or any part of its contents) or take any action in reliance on it. In such case, you should destroy this message, and notify us immediately. All reasonable precautions have been taken to ensure no viruses are present in this e-mail. As we cannot accept responsibility for any loss or damage arising from the use of this e-mail or attachments we recommend that you subject these to your virus checking procedures prior to use. The views, opinions, conclusions and other information expressed in this electronic mail are not given or endorsed by PRELIUM INVESTMENT SERVICES S.A. unless otherwise indicated by an authorized representative independent of this message.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο στην εφαρμογή ZTrade™


Για την λήψη του Android app Prelium on line κάντε click εδώ.

Παρακαλούμε κάντε κλικ για την είσοδο σας στο
Web PreliumTrader


Για την λήψη της πλατφόρμας, κάντε click εδώ.


Για την είσοδο σας στο Mobile PreliumTrader κάντε click εδώ.


Περισσότερες πληροφορίες για το Prelium (LF) Total Return Fund